Voorwaarden

 

Artikel 1  Definities

 1. Uitvoerder van de opdracht, zaakdoende te 3012CA Rotterdam, Aert van Nesstraat 25A, handelsregister te Rotterdam (09192287), hierna te noemen Kennisstroom.
 2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die door tussenkomst van Kennisstroom zich voorziet van haar diensten.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen Kennisstroom en Opdrachtgever op grond waarvan Kennisstroom diensten verleent aan Opdrachtgever.

Artikel 2  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van Kennisstroom.
 2. Tenzij tussen Kennisstroom en Opdrachtgever schriftelijk is overgekomen, zijn deze algemene voorwaarden te allen tijde van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerdere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing waren.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Kennisstroom uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3  Vrijblijvende offertes

 1. Alle offertes van Kennisstroom, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
 2. Kennisstroom kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4  Contractsduur en beëindiging contract

 1. De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, schriftelijk en aantoonbaar geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.

Artikel 5  Uitvoering opdracht

 1. Kennisstroom zal de opdracht naar beste inzicht uitvoeren en overeenkomstig de opdrachtbevestiging vastgelegde afspraken en procedures van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kennisstroom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Kennisstroom te verstrekken.
 3. Kennisstroom heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in sub 2 van dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door betaling van het bedrag op de factuur op de vermelde bankrekening van Kennisstroom.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling, zal een eerste aanmaning geschieden van 14 dagen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 4. Indien de Opdrachtgever na de eerste aanmaning wederom in gebreke blijft met de tijdige betaling, zal een tweede, en tevens laatste, aanmaning geschieden van 7 dagen. Bij de tweede aanmaning zijn eenmalig € 25,00 euro aan administratiekosten verbonden.
 5. Indien Kennisstroom overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is Opdrachtgever gehouden Kennisstroom alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die Kennisstroom binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft Kennisstroom de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van Opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gelaten bedrag.

Artikel 7  Aansprakelijkheid

 1. Indien Kennisstroom aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Kennisstroom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kennisstroom is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Kennisstroom aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kennisstroom beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Kennisstroom is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Kennisstroom is alleen aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kennisstroom aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Kennisstroom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kennisstroom of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8  Intellectueel eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kennisstroom partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Kennisstroom is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kennisstroom het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Datum: 27 mei 2016